Luft Fusion air spring Lyrik, Yari, Pike, Revelation, Fox 36, 38 air shaft 150 - 180